Slajd 1 - cba.pl

Slajd 1 - cba.pl

Historia U.S.A Spis Treci Historia Odkrycie ameryki Przez Kolumba Indianie Pielgrzymi Dzie dzikczynienia Bostoska herbatka Deklaracja niepodlegoci Niewolnictwo Wojna secesyjna Wspczesno Pocztki XX wieku II wojna wiatowa Ldowanie na ksiycu Wojna z terroryzmem

Historia EUROPEJSKIE POCZTKI Pierwsi Europejczycy prawdopodobnie dotarli na obrzea Stanw Zjednoczonych ok. 1000 r. Byli to Wikingowie, a cilej, Islandczycy, ktrzy najpierw zostali banitami wydalonymi do Grenlandii lub byli to ich potomkowie. Znalezisko archeologiczne w postaci kilkuletniej osady Wikingw z szeregiem domostw odkryto w latach 60 XX wieku na samym skraju pnocnej Nowej Fundlandii w LAnse aux Meadowns. Archeolodzy skandynawscy szukali go na podstawie dokadnych chronologii i opisw w sagach islandzkich, pierwotnie przekazywanych tradycj ustn Odkrycie ameryki Przez Kolumba Dopiero jakie 500 lat pniej wyprawa Krzysztofa Kolumba zawitaa na plae Portoryko w 1492. W prawie tym samym

czasie (1497, 1498), Giovani Caboto (John Cabot), wenecki eglarz woskiego pochodzenia w subie krla Anglii, opywa kanadyjskie i amerykaskie wybrzea, szukajc przejcia pnocno-zachodniego do Indii, zawitawszy m.in. na ld w dzisiejszym stanie Maine, lecz ginc na morzu w drodze powrotnej opodal Islandii. Niemniej, jego egluga staa si podstaw prawn roszcze Anglii do ziem Ameryki Pnocnej, w tym obszarw po czci stanowicych Wybrzee Wschodnie dzisiejszego terytorium USA. Niedugo potem, w 1542, Kalifornia zostaa odkryta przez eglarza Portugalskiego Juana Rodrigesa Cabrillo, ktry analogicznie do Cabota suy krlowi Hiszpanii. Oczywicie, kraina ta bya ludnie zamieszkana przez rozmaitych Indian. Rdzenni Mieszkacy Na pocztku XIX wieku w Ameryce Pnocnej yo ok. 1 mln Indian, utrzymujcych si gwnie z owiectwa, zbieractwa i rybowstwa

lub rolnictwa. Postpujcy proces osadnictwa biaych oznacza dla tubylcw grob utraty macierzystych terenw. Podzieleni na niewielkie, sabe militarnie, ekonomicznie i politycznie plemiona, tubylcy stopniowo ulegali cywilizacyjnej przewadze europejskich kolonizatorw. Ekspansja osadnicza na zachd doprowadzia do szybkiego skurczenia si indiaskich terenw owieckich i wytpienia stad bizonw, bdcych dotychczas podstaw utrzymania dla wielu plemion na prerii. Kolejnym zagroeniem dla Indian byy nieznane im uprzednio choroby, takie jak ospa, oraz czste przypadki popadania w uzalenienie od alkoholu dostarczanego przez biaych. Cz Indian decydowaa si na podjcie walki zbrojnej, lecz nie miaa ona szansy powodzenia w walce z regularn i dobrze uzbrojon armi osadnikw. Wielu polego te w podsycanych przez kolonizatorw wojnach midzyplemiennych. Ocalaych Indian osiedlano w niewielkich rezerwatach, ulokowanych gwnie na nieuytkach, w tym na specjalnie utworzonym Terytorium Indiaskim (w dzisiejszej Oklahomie). Konflikty wadz pastwowych z Indianami przeszy do historii pod nazw wojen z Indianami. Wojny te ustay dopiero pod koniec XIX wieku, a krtko potem liczebno Indian w Stanach Zjednoczonych osigna minimum.

Pielgrzymi Pielgrzymi (ang.Pilgrim Fathers - ojcowie pielgrzymi) - grupa 102 purytanw z Anglii, ktrzy 21 listopada 1620 r. na statku Mayflower przybyli do Nowej Anglii i osiedlili si, zakadajc pierwsz angielsk koloni na tych terenach - Plymouth. Nazwa "pielgrzymi" pojawia si dopiero w XIX w., wczeniej t grup ludzi okrelano jako "Old Comers". Potomkowie pielgrzymw uchodz obecnie za arystokracj amerykask. Wikszo kociow zaoonych przez pielgrzymw w XVIII wieku zacza ewoluowa w kierunku agodnego kalwinizmu. Ostatecznie w 1825 roku cz parafii przesza oficjalnie na pozycje unitariaskie te kocioy s dzi skupione w Unitarian Universalist Association. Kocioy, ktre pozostay przy kalwinizmie, zjednoczyy si w 1957 roku, by utworzy Zjednoczony Koci Chrystusa, obecnie jeden z najbardziej postpowych kociow protestanckich na wiecie. Dzie Dzikczynienia

Dzie Dzikczynienia, wito Dzikczynienia (ang.Thanksgiving Day lub Thanksgiving) wito obchodzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 4.czwartek listopada, a w Kanadzie w 2.poniedziaek padziernika jako pamitka pierwszego Dzikczynienia czonkw kolonii Plymouth w 1621. Nie ma zgodnoci co do daty i miejsca pierwszych obchodw Dnia Dzikczynienia, niemniej pierwsze powiadczone obchody odbyy si 8 wrzenia 1565 w miejscu, ktre dzi nosi nazw Saint Augustine na Florydzie. Wbrew dowodom naukowym tradycyjne uwaa si, e pierwszy Dzie Dzikczynienia by obchodzony w kolonii Plymouth w 1621 roku. Herbatka bostoska Herbatka bostoska (The Boston Tea Party) protest polityczny mieszkacw Bostonu w wczesnej Koloni Zatoki Massachusets przeciwko

polityce fisklanej metropolii. Jeden z wczesnych epizodw rewoluji amerykaskiej. 16 grudnia 1773do portu w Bostonie, do nabrzea Griffina zawiny trzy staki "Dartmouth", "Eleanor" i "Beaver" nalece do Kompanii Wschodnioindyjskiej, wiozce adunek chiskiej herbaty. W nocy poprzedzajcej dzie, kiedy herbata miaa by rozadowana, 60 mczyzn, czonkw konspiracyjnej organizacji patriotycznej Synowei Wolnoci przewodzonej przez Samuela Adamsa, w przebraniach Indian Mohawk, wdaro si na statki i zniszczyo cay adunek herbaty, wyrzucajc go do zatoki. Caa akcja zostaa byskawicznie przeprowadzona i odbya si bez uycia przemocy. Konspiratorzy wymogli na kapitanach statkw podpisanie owiadcze, i aden inny adunek poza herbat nie zosta naruszony. Bezporedni reakcj brytyjsk byo zamknicie portu w Bostonie, co wpyno negatywnie na handel w regionie. W dalszej perspektywie akcja doprowadzia do znacznej radykalizacji nastrojw i wywoaa dalsze wydarzenia prowadzce do rewolucji amerykaskiej. Deklaracja Niepodlegoci

Deklaracja niepodlegoci Stanw Zjednoczonych akt prawny autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona, uzasadniajcy prawo trzynastu kolonii Brytyjskich w Ameryce pnocnej do wolnoci i niezalenoci od krla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. Ogoszona 4lipca 1776 w Filadelfii podczas II Kongresu kontynentalnego. Deklaracja gosia prawo do ustanawiania wszelkich aktw pastwowych, wypowiadania wojny i zawierania pokoju przez dawne kolonie angielskie w Ameryce Pnocnej. Jej autorami, oprcz Jeffersona, byli John Adams i Benjamin Franklin. Sygnatariusze Deklaracji niepodlegoci zostali nazwani przez kolonistw ojcami-zaoycielami. Deklaracja niepodlegoci bya pierwszym oficjalnym owiadczeniem na temat tego, czym powinien by rzd. Ponadto, miaa ona charakter uniwersalny, bya czym wicej anieli prywatnym przesaniem skierowanym do Wielkiej Brytanii, by to apel do caej ludzkoci. Idee zawarte w Deklaracji to synteza pogldw wczesnych mylicieli owieceniowych. Najwikszy wpyw na tre tego dokumentu miaa osoba Johna Lockea, ktry swoj twrczoci filozoficzno-literack ustanowi kanon myli owieceniowej w odniesieniu do rzdu i jego obowizkw wzgldem obywateli. Thomas Jefferson wiedzia, i pogldy goszone przez Lockea pasoway do sytuacji, w jakiej znalazy si kolonie w

dobie rewolucji, a take odzwierciedlay nastroje spoeczne prowincji amerykaskich. Niewolnictwo Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zostao zapocztkowane na kontynencie pnocnoamerykaskim w pocztkach XVII wieku, istniao we wszystkich koloniach angielskich a do Amerykaskiej wojny o niepodlego. Delawere ju w pierwszej swojej konstytucji z 1776 roku zakazao importu i sprzeday niewolnikw na terenie stanu, w 1783 roku niewolnictwo zlikwidowano w Massachusets. W Pensylwanii dzieci niewolnikw miay uzyska wolno po ukoczeniu 28 roku ycia, podobnie w Connecticut i Rhode Island , w Nowym Jorku niewolnikw wyzwolono w 1785 roku, a w 1786 roku w New Jersey. Oglnokrajowy zakaz niewolnictwa w stanach pnocnych i pnocno-zachodnich uchwali Kongres w 1787 roku.

Wojna secesyjna W tym czasie zaostrzyy si przeciwiestwa pomidzy Pnoc a Poudniem, ktre zogniskoway si na kwestii murzyskiej. Wywoywao to kryzysy polityczne, powsta ruch abolicjoniystyczny. Prbowano zawiera rne ugody (m.in. Kompromis Missouri w 1820, kompromis w 1850, ustawa Kansas-Nebraska z 1854) jednak nie przynosiy one rezultatw. Przeciwnicy niewolnictwa skonsolidowali si po skazaniu na mier i straceniu w 1859 abolicjonisty Johna Browna, ktry prbowa wywoa powstanie murzyskie. Wybr przeciwnika niewolnictwa, republikanina Abrahama Lincolna na prezydenta w 1860 spowodowa wystpienie 11 stanw poudniowych (pod przewodnictwem Karoliny Pnocnej) z Unii (24 podtrzymay lojalnie Uni). Stany te utworzyy nastpnie Skonfederowane Stany Ameryki, zwane Konfederacj, w odrnieniu od Unii. Krwawa wojna secesyjna trwaa do 1865. Zakoczya si militarn klsk Konfederacji i spustoszeniem Poudnia. Okres polityczno-ekonomiczny w historii USA po tej wojnie jest znany jako Rekonstrukcja USA.

Wspczesno Pocztki XX wieku W cigu kilkudziesiciu kolejnych lat po zakoczeniu wojny domowej, USA rozwiny si w najwiksz potg przemysow wiata. Przyczono 17 pastw-terytoriw, ktre stay si nowymi stanami USA. Jako ostatnie zostay wchonite: Nowy Meksyk i suwerenne dotd pastwa: Oklahoma (w 1907) oraz Arizona (w 1912). Rozwinito poczenia kolejowe, czc m.in. brzegi obu oceanw. W gospodarce zaczto stosowa na szerok skal energi elektryczn i silniki spalinowe. Szybko zacza rozwija si motoryjacja, m.in. dziki zakadom Henry Ford, przyczyniajc si do rozwoju kraju. Powstay pierwsze gigantyczne korporacje produkujce m.in. stal, maszyny, okrty. Rozwin si przemys naftowy, chemiczny, baweniany, grnictwo wgla kamiennego. Dziki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu i technologicznemu powstay wielkie fortuny: J.P Morgan, Johna D. Rockefellera , Andrew Carnegiego. Wzrost gospodarczy w tym okresie przekracza 10%. Korzystajc z kopotw Wielkiej Brytanii w Wojnie Burskiej w Afryce Poudniowej, Stany

Zjednoczone zmonopolizoway budow Kanau panamskiego (TraktatClaytona Bulwera). Budow rozpoczto 1850 i zakoczono w 1914. II wojna wiatowa Jeszcze przed przystpieniem do wojny, jako jedno z pastw aliancikich, USA aktywnie wspomagay obron Wielkiej Brytanii. Natomiast prezydent Roosevelt doczy do tego konfliktu, po tym, jak Japonia zaatakowaa baz amerykaskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor na Hawajach, 7 grudnia 1941. Stany Zjednoczone zaangaoway si w wojn na Pacyfiku, odpierajc ataki najedcw na kolonie amerykaskie, brytyjskie i holenderskie, a take zapobiegajc zajciu Australii. Udzieliy rwnie ogromnej pomocy materialnej ZSRR w postaci uzbrojenia, wyposaenia, ekwipunku, ciarwek, ciepej odziey i ywnoci. Nastpnie przystpiy do ofensywy w Afryce Pnocnej i dokonay inwazji we Woszech. W czerwcu 1944 dokonay najwikszego desantu w historii. Wraz z Brytyjczykami Amerykanie otworzyli front zachodnioeuropejski, ldujc przy silnym oporze w Normandii (operacji Overlord) i uwalniajc pnocn Francj, nastpnie kraje niderlandzkie i zachodnie Niemcy. W wietle fanatycznego oporu na wyspach Pacyfiku, a take, aby zapobiec olbrzymim stratom armii USA i ludnoci cywilnej podczas planowanej inwazji

Japonii waciwej, 6 i 9 sierpnia 1945 samoloty B-29 XX Armii Powietrznej startujce z wyspy Tinian zrzuciy na miasta Hiroshima i Nagasaki w Japonii dwie bomby atomowe, co doprowadzio do bezwarunkowej kapitulacji Japoczykw. Ldowanie na ksiycu Apollo 11 misja kosmiczna, ktrej gwnym celem byo pierwsze ldowanie czowieka na Ksiycu. Ldowanie nastpio 20 lipca 1969roku o godzinie 20:17:40 UTC. Lot Apollo 11 by elementem szerszego programu Apollo . W 1961 roku prezydent John Kennedy ogosi, e Amerykanie wylduj na Ksiycu przed upywem dekady. Naukowcy musieli zbudowa rakiet na tyle siln, by doleciaa do Ksiyca, oraz statek kosmiczny zdolny odby t podr w obie strony. Pomocne okazay si dowiadczenia twrcy rakiety V2, Werhnera von Brauna. Zbudowano gigantyczn rakiet SaturnV, ktra miaa wynie statki kosmiczne Apollo. Rakieta wraz z moduem zaogowym mierzya 111 metrw wysokoci,

a cakowita masa startowa wynosia okoo 3000 ton . Zaog stanowili: Neil Armstrong dowdca, Edwin Aldrin pilot moduu ksiycowego (ldownika), Michael Collins pilot moduu zaogowego. Kiedy 21 lipca 1969, o godz. 2:56 UTC, Armstrong zszed po drabince i postawi stop na pokrytej pyem powierzchni Srebrnego Globu, wygosi sowa, ktre przeszy do historii: To jest may krok czowieka, ale wielki krok dla ludzkoci. Wojna z terroryzmem Kolejnym, 43. prezydentem, zosta republikanin, modszy Bush, syn Georgea H. W. Busha George W. Bush. W tym samym roku, w ktrym rozpocz sprawowanie urzdu (2001), Stany Zjednoczone stay si celem ataku terrorystycznego. Cztery samoloty pasaerskie, uprowadzone przez 19 porywaczy-samobjcw, pochodzcych z Arabii Saudyjskiej i innych krajw Bliskiego Wschodu oraz oskaranych o udzia w organizacji terrorystycznej o nazwie Al-Kaida, uderzyy w obie wiee World Trade Center

w Nowym Yorku i gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Kolejny samolot, ktry prawdopodobnie mia uderzy w budynek Kongresu (siedzib Senatu i Izby Reprezentantw), zosta przejty przez pasaerw i rozbity na terenie niezamieszkanym w Pensylwanii. W zamach z 11 wrzenia zgino ok. 3000 ludzi. Ataki spotkay si ze zdecydowan reakcj prezydenta, ktry ogaszajc dug wojn z terroryzmem, wyda polecenie zaatakowania Afganistanu, a nastpnie rozpocz formowanie midzynarodowej koalicji w celu walki z pasztuskimi Talibami kojarzonymi z Al-Kaid. Kolejn faz amerykaskiej wojny z terroryzmem sta si ponowny atak na Irak, wsplnie z sojusznikami, w tym z Polsk. Krok ten, faszywie uzasadniany przez administracj m.in. obecnoci broni nuklearnej oraz powizaniami wadz Iraku z Al-Kaid, wywoa olbrzymie oburzenie i kontrowersje wewntrz kraju i na caym wiecie. Nie przeszkodzio to jednak Bushow iw uzyskaniu wystarczajcego poparcia spoeczestwa do objcia urzdu prezydenckiego na drug kadencj. Pod jej koniec, Stany Zjednoczone znalazy si w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Spoeczestwo amerykaskie zaczo coraz silniej domaga si wycofania wojsk z Iraku i Afganistanu. W dniu 4 listopada 2008 kandydat Demokratw, Barack Hussein Obama wygra wybory

prezydenckie z kandydatem RepublikanwJohnem Sydneyem Mc Cainem. Zrda: http://www.google.pl/search?tbm=isch&hl=pl&source=hp&q=historia+us a&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone#Historia http://www.google.pl/search?q=indianie+ameryki+p%C3%B3%C5%82noc nej&hl=pl&gbv=2&tbm=isch&ei=LCBrTuT0EvGQ4gS6g5HKBA&start=20 &sa=N http://www.google.pl/search?q=murzyn%20niewolnik&hl=pl&lr=&um=1& ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewolnictwo_w_Stanach_Zjednoczonych http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kolumb http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dzi%C4%99kczynienia http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_Sta n%C3%B3w_Zjednoczonych http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi http://pl.wikipedia.org/wiki/Apollo_11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Herbatka_bosto%C5%84ska

Recently Viewed Presentations

 • dCOM Leadership Conversation - INUMC

  dCOM Leadership Conversation - INUMC

  dCOM's MUST SEE an undergraduate transcript or diploma with degree conferred BEFORE recommending for Provisional Membership. Official Transcript MUST be uploaded into UMCARES. Provisional Members. 1/3 of seminary equates to License to Preach School.
 • DOCUMENTATION, COMMUNICATION & HAND OVER MTI Induction Programme

  DOCUMENTATION, COMMUNICATION & HAND OVER MTI Induction Programme

  With the move to shift patterns, which increase the number of individuals caring for patients,the need for comprehensive handover of clinical information is more important than ever.Good handover does not happen by chance
 • Culture - Typepad

  Culture - Typepad

  Norms. shared rules of conduct that tell people how to act in specific situations. ... reward or punishment given by a formal organization or regulatory agency such as schools, government, or business (good grades, pay raise, imprisonment, being fired, fines)
 • Robotics Cali, Shelby, Michelle, Taylor, Michaela, Jackson, Michael,

  Robotics Cali, Shelby, Michelle, Taylor, Michaela, Jackson, Michael,

  VEX Claw Bot Claw machine: Fun to build There was some fixing that we had to do Followed the directions to build it It took only 4 class periods Vex robotics Vex robotics was the type of robot we built....
 • 21st Century Technology in the College Classroom

  21st Century Technology in the College Classroom

  21 st Century Technology in the College Classroom. Dr. Tracey Pritchard. [email protected] ... Glogster EDU is the leading global education platform for the . ... 21st Century Technology in the College Classroom
 • Promotions AY16 - Boston University Medical Campus

  Promotions AY16 - Boston University Medical Campus

  Proportion of URM faculty in DOM. URM faculty Instructor Assistant Associate Professor 15 8 3 3 non-URM faculty Instructor Assistant Associate Professor 85 92 97 97. I moved legend to top and made font BIGGER and bold. No one can...
 • Analysing and Presenting Argument - St Leonard's College

  Analysing and Presenting Argument - St Leonard's College

  Analysingand Presenting Argument. Revision for the VCE English exam 2017. M.Mossammaparast, ... Visit VCAA website: Read Examiners Reports and samples responses ... economics, education, postcode etc.
 • Migrating Child Domains Within A Forrest

  Migrating Child Domains Within A Forrest

  Overview. The ADMT tool is quite easy to use, like the Add Printer Wizard without the drivers and with that whole can-screw-everything-up part. Only way to undo an ADMT object migration when working within a single forest is to use...